ΔΙΑΓΝΩΣΗ ΑΝΑΓΚΩΝ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

ΣΤΟΥΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size

 Δομημένος Διάλογος

Τι είναι ο Δομημένος Διάλογος;

Ο Δομημένος Διάλογος είναι μια μεθοδολογία η οποία επιτρέπει την διεξαγωγή δημοκρατικών συζητήσεων μεταξύ μεγάλων ομάδων ατόμων ούτως ώστε να διασφαλιστεί ένα κοινό αποτέλεσμα με το οποίο όλοι είναι σύμφωνοι. Τα εργαστήρια (workshops) Δομημένου Διαλόγου επιτρέπουν τη ταυτόχρονη συλλογή πληροφοριών από διάφορες πλευρές, τη συζήτηση και συλλογική κατάθεση απόψεων σχετικά με θέματα που απασχολούν διάφορους φορείς. Τα εργαστήρια είναι πολύ χρήσιμα στη διερεύνηση και συζήτηση των θέσεων των εμπλεκομένων μελών καθώς επίσης και γενικά τη διάγνωση των παραγόντων που συντελούν ένα πολύπλοκο πρόβλημα (problematique).

Κατά την διάρκεια του Έργου θα διεξαχθούν δέκα διήμερα Εργαστήρια Δομημένου Δημοκρατικού Διαλόγου με γεωγραφικό διαχωρισμό, στα οποία θα συμμετέχουν αντιπροσωπευτικές ομάδες από τους Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης και από τα οποία θα γίνει εξαγωγή πορισμάτων σε σχέση με τα προβλήματα και τις ανάγκες που υπάρχουν στους οργανισμούς αυτούς, σε θέματα Διοίκησης και Ηγεσίας, ανίχνευση και ιεράρχηση καθώς επίσης και κατηγοριοποίηση των γενεσιουργών αιτίων που τα προκαλούν και διερεύνηση κατά πόσο και ποιά από αυτά μπορούν να ξεπεραστούν μέσω μαθησιακών δραστηριοτήτων.

 

Παραδείγματα εναρκτήριων ερωτήσεων:

1) Τι περιορίζει την αποτελεσματική λειτουργία της Τοπικής Αυτοδιοίκησης;

2) Ποιοι παράγοντες υποβαθμίζουν το επίπεδο της Τοπικής Αυτοδιοίκησης;

Στον Δομημένο Διάλογο, η εναρκτήρια ερώτηση συμβάλλει στην εστίαση της προσοχής των συμμετεχόντων στο συγκεκριμένο θέμα, πρόβλημα, ή στόχο που πρόκειται να συζητηθεί.  Εξυπηρετεί στην έναρξη της διαδικασίας διαλόγου και επίσης βοηθά ώστε να παραμένει η συζήτηση μέσα στα συμφωνημένα πλαίσια. Αφότου τεθεί η ερώτηση, οι συμμετέχοντες καλούνται να δηλώσουν, με σύντομες προτάσεις, σκέψεις ή ιδέες που να απαντούν το συγκεκριμένο ερώτημα. Στην πρώτη φάση θα πρέπει να διατυπώσουν την συνεισφορά τους με ΜΟΝΟ ΜΙΑ ΠΡΟΤΑΣΗ Η ΟΠΟΙΑ ΝΑ ΠΕΡΙΕΧΕΙ ΜΟΝΟ ΜΙΑ ΙΔΕΑ.

Παρά την περιεκτικότητα της εναρκτήριας ερώτησης, το κάθε άτομο που συμμετέχει έχει το δικαίωμα να εκφράσει μια δήλωση/ιδέα που πιστεύει ότι απαντά την ερώτηση με βάση τον προσωπικό τρόπο που αντιλαμβάνεται το θέμα που θίγεται.

Με βάση τα συγκεκριμένα παραδείγματα που δοθήκαν πιο πάνω, οι ιδανικές απαντήσεις θα εστίαζαν στους παράγοντες που περιορίζουν την μετεξέλιξη της Τοπικής Αυτοδιοίκησης σε αυτόνομα, λειτουργικά και καταρτισμένα σύνολα το οποία αναλαμβάνουν πρωτοβουλίες και ευθύνες με βάση τα πρότυπα και ευκαιρίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

 

Παραδείγματα απαντήσεων για τα πάρα πάνω ερωτήματα είναι:

  • Η έλλειψη ικανοποιητικών ευκαιριών οικονομικής υποστήριξης.
  • Η αδυναμία των υπαλλήλων να αναλάβουν περισσότερες ευθύνες.
  • Η δυσκολία της Τοπικής Αυτοδιοίκησης να λειτουργήσει δίχως κομματικές παρεμβάσεις.
  • Η έλλειψη ικανά καταρτισμένων υπαλλήλων.
  • Η αδυναμία της Τοπικής Αυτοδιοίκησης που προκύπτει από την υποστελέχωση.
  • Η δυσκολία της σωστής και αμερόληπτης αξιολόγησης των υπαλλήλων.