ΔΙΑΓΝΩΣΗ ΑΝΑΓΚΩΝ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

ΣΤΟΥΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size

Συνεργάτες Έργου

Το έργο διευθύνεται από την Κυπριακή Ακαδημία Δημόσιας Διοίκησης και συν-χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Πραγματοποιείται από κοινοπραξία η οποία αποτελείται από το Cyprus International Institute of Management, το Future Worlds Center (leg reg.: CNTI: Cyprus Neuroscience & Technology Institute) και τους PricewaterhouseCoopers –Training Academy. Το έργο στηρίζει η ‘Ενωση Δήμων και η Ένωση Κοινοτήτων και διάφοροι άλλοι κυβερνητικοί φορείς.
 
Οι επιστήμονες του CNTI έχουν αναλάβει τη διοργάνωση και διεξαγωγή 10 διήμερων εργαστηρίων Δομημένου Δημοκρατικού Διαλόγου στα οποία θα συμμετέχουν αντιπροσωπευτικές ομάδες από τους Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης. Τα  εργαστήρια  θα  διεξαχθούν  σε  περιφέρειες  της  Κυπριακής  ∆ηµοκρατίας.
 
Το CIIM έχει την ευθύνη διαχείρισης και διεύθυνσης του έργου καθώς και της διασφάλισης της ποιότητας των  παραδοτέων.
 
 

Το CIIM έχει 20 χρόνια εμπειρίας στη διεκπεραίωση έρευνας αναγκών και σχεδιασμού και διεκπεραίωσης εκπαιδευτικών προγραμμάτων. Είναι η μόνη σχολή τριτοβάθμιας εκπαίδευσης στην Κύπρο που προσφέρει Μεταπτυχιακό τίτλο σπουδών στο τομέα της Δημόσιας Διοίκησης.

 


Cyprus Neuroscience & Technology Institute (CNTI)

 

 Το CNTI/Future Worlds Center έχει την ευθύνη της διεξαγωγής 10 εργαστηρίων Δομημένου Διαλόγου με στελέχη των Δήμων και Κοινοτήτων της Κυπριακής Δημοκρατίας ώστε να γίνει η διάγνωση των αναγκών σε θέματα ηγεσίας και Διοίκησης.

 

Το CNTI/Future Worlds Center και ειδικώτερα οι Δρ. Αλέκο Χρηστάκης και Δρ. Γιάννης Λαούρης έχουν πραγματοποιήσει δεκάδες εργαστήρια Δομημένου Δημοκρατικού Διαλόγου σε πάρα πολλές χώρες στα πλαίσια πέραν των 5 Ευρωπαϊκών και αρκετών διεθνών προγραμμάτων.

 


Price Waterhouse Coopers (PWC)

Η PwC έχει την ευθύνη της διεξαγωγής συνεντεύξεων με επικεφαλείς Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης για να γίνουν προκαταρκτικές διαγνώσεις περί των αναγκών μάθησης και ανάπτυξης σε θέματα διοίκησης και ηγεσίας.

 

Η PwC έχει εμπειρία σε παρόμοια έργα όπως το έργο για το Σχεδιασμό και την εφαρμογή συστήματος αξιολόγησης για τη Δημόσια Υπηρεσία, όπως επίσης και η μελέτη για την Καταγραφή των αναγκών και απαιτήσεων Συστήματος Διαχείρισης Ανθρώπινου Δυναμικού της Δημόσιας Υπηρεσίας.


Κυπριακή Ακαδημία Δημόσιας Διοίκησης

 

 Η Αναθέτουσα Αρχή, η Κυπριακή Ακαδημία Δημόσιας Διοίκησης, ιδρυθείς το 1991, έχει σκοπό να συμβάλει στην ανάπτυξη διευθυντικών στελεχών και τον εκσυγχρονισμό της κυπριακής δημόσιας υπηρεσίας μέσω της διαμόρφωσης και εφαρμογής μιας αποτελεσματικής πολιτικής μάθησης.

 

 


Κυπριακή Δημοκρατία

 

 Το αντικείμενο της Σύμβασης επικεντρώνεται στη διεξαγωγή Διάγνωσης Αναγκών Μάθησης και Ανάπτυξης στους Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης της Κυπριακής Δημοκρατίας.

 

 


 Διαρθρωτικά Ταμεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης στην Κύπρο
 

 Κατά την περίοδο 2007-2013 η Κύπρος θα ενισχυθεί με σημαντικούς πόρους από τα Διαρθρωτικά Ταμεία και το Ταμείο Συνοχής στα πλαίσια της Πολιτικής Συνοχής της ΕΕ.

 

Το Γραφείο Προγραμματισμού, ως η Διαχειριστική Αρχή των εν λόγω Ταμείων, έχει τη γενική ευθύνη για τη διαχείριση και αξιοποίηση των πόρων που θα διατεθούν, ενώ για την υλοποίηση, παρακολούθηση και έλεγχο των Προγραμμάτων και έργων που θα συγχρηματοδοτηθούν εμπλέκονται και άλλοι φορείς του δημόσιου τομέα.

 


Ευρωπαϊκή Ένωση

 

 Η Ευρωπαϊκή Ένωση διαθέτει τέσσερα Διαρθρωτικά Ταμεία. Χάρη στα ταμεία αυτά, χορηγεί χρηματοδοτικές ενισχύσεις για την αντιμετώπιση των οικονομικών και κοινωνικών διαρθρωτικών προβλημάτων.