ΔΙΑΓΝΩΣΗ ΑΝΑΓΚΩΝ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

ΣΤΟΥΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size

Περίληψη του Έργου

Ο απώτερος στόχος του έργου είναι η ενίσχυση της διοικητικής και ηγετικής ικανότητας των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης της Κύπρου, μέσω εκπαίδευσης και στήριξης των στελεχών τους, αιρετών και μη.
Η συγκεκριμένη σύμβαση έχει ως στόχο τη διάγνωση αναγκών μάθησης και ανάπτυξης για τους οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης.
Το φυσικό αντικείμενο του Έργου περιλαμβάνει την ανάδειξη και τεκμηρίωση των υφιστάμενων αδυναμιών στους τομείς της διοίκησης και της μάθησης, την ανάπτυξη ενός ολοκληρωμένου προγράμματος εκπαίδευσης και σχεδιασμού συνδεδεμένων με αυτήν αναπτυξιακών πρωτοβουλιών των συμμετεχόντων (work – based projects) και τη δημιουργία ενός μηχανισμού ο οποίος θα προωθεί σε συνεχή βάση, μετά την ολοκλήρωση του έργου, τη διαχείριση της μάθησης στους Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης.

Ειδικοί στόχοι

  • Ειδικός στόχος 1:

Διεξαγωγή συνεντεύξεων με επικεφαλείς Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης για να διαγνωστούν ανάγκες μάθησης και ανάπτυξης σε θέματα διοίκησης και ηγεσίας.

  • Ειδικός στόχος 2:

Διεξαγωγή δέκα (10) διήμερων Εργαστηρίων Δομημένου
Δημοκρατικού Διαλόγου με γεωγραφικό διαχωρισμό, στα οποία θα συμμετέχουν αντιπροσωπευτικές ομάδες από τους Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης και εξαγωγή πορισμάτων σε σχέση με τα προβλήματα και τις ανάγκες που υπάρχουν στους οργανισμούς αυτούς, σε θέματα Διοίκησης και Ηγεσίας, ανίχνευση, ιεράρχηση και κατηγοριοποίηση των γενεσιουργών αιτίων που τα προκαλούν και διερεύνηση κατά πόσο και ποία από αυτά μπορούν να ξεπεραστούν μέσω μαθησιακών δραστηριοτήτων.
Η εξαγωγή των πορισμάτων στα εργαστήρια θα γίνει με τη βοήθεια  εξειδικευμένου στη συγκεκριμένη μεθοδολογία ηλεκτρονικού εργαλείου.
  • Ειδικός στόχος 3:

Εκπόνηση Έκθεσης Αναγκών Μάθησης και Ανάπτυξης για τους Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης στην οποία πέρα από την τεκμηρίωση και την εξαγωγή πορισμάτων θα απαιτείται ιεράρχηση των αναγκών που προκύπτουν αλλά και εισηγήσεις για το πώς αυτές οι ανάγκες μπορούν να ικανοποιηθούν μέσα από εκπαιδευτικά προγράμματα.